Askeri Mevzuat www.Koç-Gündoğan.av.tr  
Portal  |  Forum  |  Yardım  |  Üyeler  |  Giriş  |  Kayıt
 
ANAYASA MAHKEMESİ Sivillerin Askeri Mahkemede Yargılanmaması
Anayasa Mahkemesi'nin sivil personelin de askeri mahkemelerde yargılanacağına ilişkin hükmünün iptaline ilişkin kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Anayasa Mahkemesi'nin 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu'nun sivil personelin de askeri mahkemelerde yargılanacağına ilişkin hükmünün iptaline ilişkin kararın gerekçesi 01.12.12012 gün ve 28484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121201-22.htm
MSB ve TSK'de Çalışan sivil personel
Milli Savunma Bakanlığında veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personelin askeri kişi olmaları nedeniyle askeri mahkemelerde yargılanmasını düzenleyen 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasaya aykırı bulunarak gerekçeli karar 01.12.2012 gün ve 28484 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121201-23.htm "...İtiraz konusu kurala göre, Milli Savunma Bakanlığında veya Türk Silahlı Kuvvetleri kadro ve kuruluşlarında çalışan sivil personel asker kişi sayılmakta ve buna bağlı olarak anılan kişilerin herhangi bir suç işlemeleri durumunda askeri mahkemelerde yargılanmaları söz konusu olmaktadır. Ancak, Anayasa’nın 145. maddesinin değişiklik gerekçesinde de belirtildiği üzere, savaş hali dışında asker olmayan kişilerin işledikleri suçlar nedeniyle askeri mahkemelerde yargılanamayacağı anayasal olarak teminat altına alınmıştır. Bu durumda, Anayasa’nın 145. maddesinde yapılan değişiklik sonucunda itiraz konusu kural, Anayasa’ya aykırı hale gelmiştir. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural Anayasa’nın 145. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. İtiraz konusu kural, Anayasa’nın 145. maddesine aykırı görülerek iptal edildiğinden, Anayasa’nın 2., 10., 36. ve 37. maddeleri yönünden incelenmemiştir. Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Nuri NECİPOĞLU ve Celal Mümtaz AKINCI bu görüşe katılmamışlardır. VII- SONUÇ 25.10.1963 günlü, 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin, Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Serdar ÖZGÜLDÜR, Zehra Ayla PERKTAŞ, Recep KÖMÜRCÜ, Burhan ÜSTÜN, Nuri NECİPOĞLU ile Celal Mümtaz AKINCI’nın karşıoyları ve OYÇOKLUĞUYLA, 20.9.2012 gününde karar verildi."
UZMAN JANDARMA KANUNU'NDA İPTAL
UZM.J.K.NUN 16. MADDESİNİN 1.FIKRASININ D. BENDİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ANY.MAH.KARARI, R.G.DE YAYIMLANDI. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/12/20121201-24.htm "...Dava konusu kuralda, meslek veya görevlerin özelliklerine, suçların niteliğine, bu suçlara verilen cezalar ve cezaların süresine, suçların kasıtla veya taksirle işlenip işlenmediğine bakılmamakta ve işlenen suçlar arasında bir kademelendirme de yapılmayarak altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olan uzman jandarmaların söz konusu mesleği sürekli olarak icra edememeleri gibi insan hayatında çok önemli bir hukuki sonuç öngörülmektedir. Bu durum ise kişilerin işledikleri suçlara göre adaletli ve eylemle orantılı olmayan ölçüsüz bir hak yoksunluğuna yol açmaktadır. Açıklanan nedenlerle itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. maddesinde belirtilen hukuk devleti ilkesine aykırıdır. İptali gerekir..."
As.C. K. İLE İLGİLİ BEKLENEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
As.C. K. İLE İLGİLİ BEKLENEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARIAnayasa Mahkemesinde görüşülen, askeri ceza kanunundaki suçlara erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi cezaların verilmesine engel olan düzenlemelerin iptaline yönelik kararıla ilgili gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130123-22.htm
ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA GEÇİŞ EĞİTİMİNE KATILANLARA MÜJDE
Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Eğitimi kapsamında Kara Harp Okul K.lığı sorumluluğunda yürütülen Menteş/İZMİR'deki eğitime katılan subay adayı astsubaylara yevmiye "kıta halinde intikal" olduğu gereçesiyle ödenmiyordu. Tarafımzıdan AYİM'de açılan bir davada, artık bu personele Menteş/İZMİR'de eğitim sürecinde yevmiye verilmesi gerektiğine karar verilmiştir. Bu hak 2011 yılından itibaren astsubaylıktan subaylığa geçen herkes için geçerlidir.
TSK Disiplin Kanunu Tasarısı TBMM'de 30.01.2013kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu, TSK Disiplin Kanunu Tasarısı'nı dün gece görüşerek kabul etti. http://www2.tbmm.gov.tr/d24/1/1-0730.pdf Kanuna göre, bedelli askerlikte belirlenen bedelin yarısını ödeyerek ikinci taksit için öngörülen 6 aylık süreyi geçirenler veya ilk taksitini geri alanlar ile şartları taşıdığı halde 15 Haziran 2012 tarihine kadar başvuruda bulunmayanlara, bedelli askerlik için yeni bir hak tanınıyor. Bu haktan yararlanmak için fiilen askerlik hizmetine başlamamış olmak ve ilk taksidi ödemiş olanlar için kalan taksidi, diğerleri için ise maddede öngörülen miktarın tamamını 1 aylık sürede defaten ödemiş olmak gerekiyor. Fiili askerlik hizmetine, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu uyarınca başladıktan sonra bir nedenle bu kanun kapsamından çıkarılarak noksan hizmetli olarak aranan yükümlüler, istekleri halinde bir ay içerisinde 30 bin TL'yi defaten ödemeleri şartıyla bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilecek. Uzman Erbaş Kanunu'na eklenen bir hükümle, kanser, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine toplam olarak ve fiilen 3 yılı geçmemek şartıyla, tedavi, istirahat veya hava değişimine tabi tutulabilecek. Bu hüküm, sözleşmeli subay ve astsubaylar için de geçerli olacak. Disiplin hukukuna ilişkin mevzuat Silahlı Kuvvetler'de görev yapan siviller açısından uygulanmayacak. Kanuna göre Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, YAŞ'ın kararları ile disiplinsizlik nedeniyle verilen disiplin cezaları ve diğer idari yaptırımlar yargı denetimi dışında olacak. Ancak YAŞ'ın terfi işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma hariç her türlü ilişik kesme kararına ve askeri disiplin ile ilgili kanunlarda yargıya açık olduğu belirtilmiş olan disiplin cezalarına karşı yargı yolu açılacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yerine getirilmekte olan oda ve göz hapsi cezalarının infazına hemen son verilecek. Disiplin mahkemelerinde bulunan ve kararı kesinleşmemiş dosyalar, 30 gün içinde disiplin amirine iade edilecek. Disiplin amiri, bu Kanun hükümleri çerçevesinde yeniden değerlendirme yapacak. Devam etmekte olan disiplin soruşturmaları hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanacak. Kanuna göre, aşırı derecede borçlanma ve borçlarını ödeyememe, ahlaki zayıflık, ideolojik veya siyasi amaçlı faaliyetlere karışmak, iffetsiz kimseyle evlenmek veya yaşamak, gayri tabii mukarenette bulunmak, TSK'dan ayırma sebebi sayılacak.
CMK İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ONAYLANARAK YÜRÜRÜLÜĞE GİRDİ. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6411.html 31 Ocak 2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete'de 24.1.2013 tarihli ve 6411 sayılı "CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" yayımlandı. Bu Kanunla, şüpheli veya sanığın derdini anlatacak derecede Türkçe bildiği halde, kendisini daha iyi ifade edebileceği bir başka dilde mahkemede savunma yapmasının önü açıldı (6411 sayılı Kanun m.1 ve 2). Kanunda, hapis cezanın infazının gebelik ve hastalık nedeniyle ertelenmesine dair süre ve şekiller yeniden düzenlenmekte, hükümlünün istemi ile infazın ertelenmesinin süre sınırı taksirle işlenen suçlar yönünden 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına, kesinleşen hükmün infazında 3 yıl olarak öngörülen yakalama emri, taksirle işlenen suçlar yönünden 5 yıl hapis cezasına çıkarılmaktadır.(6411 sayılı Kanun m.3, 4 ve 5). Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan evli hükümlülerin 3 ayda bir kez olmak üzere, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile cezaevi infaz kurumu personelinin yakın nezareti olmaksızın mahrem şekilde görüşebilmesi düzenlenmiştir. Kanunun 14. maddesinde, bu konuyu düzenleyen 6. maddenin 2 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir (6411 sayılı Kanun m.6 ve 14). Kanunda, hükümlülük süresinin beşte birini iyi halle geçiren mahkumlara mazeret izni verilmesi halinde, izin süresinde gece konaklaması gerekli olduğunda iznin geçirileceği yer ve şartlarda iyileşmeye gidilmiştir.(6411 sayılı Kanun m.10 ve 12). 6411 sayılı Kanunla, açık ceza infaz kurumunda bulunan veya bu cezaevine geçmeye hak kazananların ailelerinin yanına gidebilmeleri için öngörülen yıllık izin sayısı dörde çıkarılmıştır. (6411 sayılı Kanun m.11). 6411 sayılı Kanunun 13. maddesinde, bir buçuk yıla varan (18 aya kadar) hapis cezasına mahkum olanların cezaevlerinden erken koşullu salıverilmesinin veya cezaevine girmeden denetimli serbestlik altında hapis cezasını dışarıda çekmesinin önü açılmıştır. Buna göre, 6291 sayılı Kanunda öngörülen 31.12.2015 tarihine kadar 6 ay açık cezaevinde kalma şartı aranmaksızın, cezalarının koşullu salıverilme tarihine 1 yıl ve daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talepleri halinde salıverilmeleri mümkün hale gelmiştir. Çocuklar yönünden Ceza İnfaz Kanunu'nun 105/A maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde öngörülen, çocuk eğitimevinde toplam cezanın beşte birini tamamlama şartı da 31.12.2015 tarihine kadar kaldırılarak, koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi halinde erken koşullu salıverilmeleri mümkün olmuştur.(6411 sayılı Kanun m.13).
TSK DİSİPLİN KANUNU YÜRÜLÜĞE GİRDİ.
Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 16.02.2013'te 28561 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlandı. MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinde etkin bir disiplin sisteminin tesisi, muhafazası ve idamesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Mülki idare amirlerinin Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile ilgili mülki görevlerinden doğan yetkileri saklı kalmak kaydıyla bu Kanun; askeri hâkimler hariç subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler ile askeri öğrencileri kapsar.... http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6413.pdf
GÖREV UYUŞMAZLIĞINA YÖNELİK "UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ" KARARLARI
Özellikle asker kişilerler ilgili mahkemelerin görev uyuşmazlıklarına yönelik kararları da içeren "UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ" Kararları 12.02.2013 tarihli 1.Mükerer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130212M1-1.htm
353 sayılı Kanun'un 10'ncu 1'inci fıkra (D) bendi iptal
353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin, Anayasa’nın 145. maddesine aykırı olduğundan iptaline karar verilmiştir. İptal edilen 10'ncu madde/1-d; "“ASKER KİŞİLER: Bu Kanunun uygulanmasında aşağıda yazılı olanlar asker kişi sayılırlar: A) (Değişik: 29/6/2006 – 5530/2 md.) Muvazzaf askerler; subaylar, astsubaylar, askerî öğrenciler, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, erbaş ve erler, B) Yedek askerler (Askeri hizmette bulundukları sürece), C) (İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 20/9/2012 tarihli ve E.: 2012/45, K.: 2012/125 sayılı Kararı ile.) D) Askeri işyerlerinde çalışan ve İş Kanununa tabi bulunan işçilerE) Rızası ile Türk Silahlı Kuvvetlerine katılanlar, F) (Mülga: 29/6/2006-5530/62 md.)” İptal gerekçesi http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130306-10.htm
..::: Askeri Mevzuat :::..
Forumları
Geçerli zaman:  21.10.2014- 21:18  (GMT +2 saat) Renk Seç:  Forum rengini mavi yap  Forum rengini yeşil yap  Forum rengini turuncu yap  Forum rengini kırmızı yap  Forum rengini siyah yap
DİSİPLİN SUÇLARI
Forum Son Konu Başlık ileti
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör ASKERİ MEVZUAT KİTAPLARI  
İHTİSAS, ASTSUBAYLIKTAN SUBAYLIĞA, UZMANÇAVUŞLUKTAN ASTSUBAYLIĞA SORU BANKASI 4 NCÜ BASKI ÇIKTI
Trafik Mevzuatı 8. Baskı
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 08.11.2012- 20:39  Son iletiye git 

2 2
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Disiplin Suçları  
Disiplin suçalrına yönelik soru ve bu konuda uzman avukatların cevapları

Alt Forumlar: 
Alt Forum Amir ve Üste Saygısızlık
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Bilerek Doğruyu Söylememek  
Bilerek DOğruyu Söylemek S...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 01.12.2012- 14:58  Son iletiye git 

1 1
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme  
İzin Tecavüzü suçunda HAGB...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 01.12.2012- 15:06  Son iletiye git 

2 2
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Kaçmaya Kalkışanları Haber Vermeyenler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Hizmete Mahsus Eşyanın Harab Olmasına Sebebiyet Verinler ve Kaybedenler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Astına Hizmetle İlgili Olmayan Emir Verenlerle Hediye İsteyen veya Borç Alanlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Astlarını Gözetim Görevinde İhmal ve Kusuru Olanlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Astını Söven, Hakaret Eden ve Kötü Davrananlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Nöbet Talimatına Aykırı Hakaret Edenler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Hoşnutsuzluk Yaratanlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Sarhoşluk ve Yasak Edilen Yerlere Girmek  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Kumar Oynayanlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Yasak Edilen Cihaz ve Aletleri Bulunduran veya Kullananlar  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör TSK Disiplin Kanunu Tasarısı'nı dün gece görüşerek kabul etti.  
http://www.iha.com.tr/tsk-disiplin-kanunu-tasarisi-kabul-edildi-261323-haber
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Uyarma cezasını gerektiren disiplinsizlikler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Kınama cezasını gerektiren disiplinsizlikler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Aylıktan kesme cezasını gerektiren disiplinsizlikler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezasını gerektiren disiplinsizlikler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Disiplin ceza puanına bağlı olarak ayırma cezası verilmesi  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Disiplin Cezaları  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Disiplin cezalarının yerine getirilme şekilleri  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ (AYİM)
Forum Son Konu Başlık ileti
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Dava açma usul ve esasları  
AYİM'DE DAVA AÇMA USUL VE ...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 30.11.2012- 18:25  Son iletiye git 

1 1
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör AYİM'e dava dilekçesi nasıl yazılır?  
AYİM'DE TAM YARGI DAVASI D...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 30.11.2012- 18:28  Son iletiye git 

2 2
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Örnek AYİM kararları  
TSK'den Ayırma İşlemi İle ...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 01.12.2012- 15:12  Son iletiye git 

5 5
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör AYİM kararları ile ilgili linkler  
Ayim Kararları
Yazan: Subay1981

Tarih: 04.11.2012- 16:49  Son iletiye git 

1 1
ÖZLÜK VE SİCİL İŞLEMLERİ
Forum Son Konu Başlık ileti
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Yıllık ve mazeret izinleri  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Sicil verme işlemleri, sicil iptal davaları  
Sicil ve Kademe İlerlemesi...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 01.12.2012- 15:14  Son iletiye git 

1 1
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Yolluk ve harcırah işlemleri, görev tazminatları  
Yolluk ve Harcırah İşlemle...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 01.12.2012- 15:15  Son iletiye git 

1 1
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Sağlık problemleri ve yapılacak işlemler  
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
ASKERİ CEZA
Forum Son Konu Başlık ileti
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Askeri Ceza Kanunu Linkler  
İZİN TECAVÜZÜ İLE İLGİLİ A...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 26.11.2012- 00:46  Son iletiye git 

4 4
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör ASKERİ SUÇLARLA İLGİLİ BEKLENEN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  
Anayasa Mahkemesinde görüşülen, askeri ceza kanunundaki suçlara erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi cezaların verilmesine engel olan düzenlemelerin iptaline yönelik kararıla ilgili gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı.http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/01/20130123-22.htm
Henüz yazı
bulunmamaktadır
0 0
FAYDALI LİNKLER
Forum Son Konu Başlık ileti
Herkese Açık Forum Forum Özel Klasör Faydalı Devlet Dairesi Linkleri  
Devlet Dairelerine ait bağ...
Yazan: Kadir_Gundogan

Tarih: 04.11.2012- 21:35  Son iletiye git 

1 1
En Güncel 10 Konu
Başlık Forum Yazan Cevap Gösterim Son ileti
Konu Klasör Yolluk ve Harcırah İşlemleri ile İlgili AYİM Kararlar Yolluk ve harcırah işlemleri, görev tazminatları Kadir_Gundogan 0 332 01.12.2012- 15:15
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör Sicil ve Kademe İlerlemesine İlişkin AYİM Kararları Sicil verme işlemleri, sicil iptal davaları Kadir_Gundogan 0 282 01.12.2012- 15:14
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör TSK'den Ayırma İşlemi İle İlgili AYİM Kararları Örnek AYİM kararları Kadir_Gundogan 0 363 01.12.2012- 15:12
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör Askerlil Kanunu ile ilgili AYİM Kararları Örnek AYİM kararları Kadir_Gundogan 0 297 01.12.2012- 15:10
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör Açığa Alma ile ilgili AYİM Kararları Örnek AYİM kararları Kadir_Gundogan 0 295 01.12.2012- 15:08
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör İzin Tecavüzü suçunda HAGB cezası verilebilir mi? Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme Kadir_Gundogan 0 426 01.12.2012- 15:06
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör Kısa Süreli Kaçma ve İzin Tecavüzünün unsurları r Kısa Süreli Kaçma ve İzin Süresini Geçirme Kadir_Gundogan 0 455 01.12.2012- 15:04
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör Bilerek DOğruyu Söylemek Suçu nedir? Bilerek Doğruyu Söylememek Kadir_Gundogan 0 286 01.12.2012- 14:58
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör AYİM'DE USULE İLİŞKİN KARARLAR Örnek AYİM kararları Kadir_Gundogan 0 277 30.11.2012- 18:32
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
Konu Klasör ESASA İLİŞKİN KARARLAR Örnek AYİM kararları Kadir_Gundogan 0 286 30.11.2012- 18:31
Kadir_Gundogan Son iletiye git 
  Forum Bilgileri
Forum Bilgi   Toplam başlık: 21   Toplam ileti: 21
  Toplam üye: 13
  En yeni üye: ke.gezer
  Çevrimiçi Kullanıcılar
Çevrimiçi   Toplam 2 kullanıcı çevrimiçi (0 kayıtlı, 0 gizli, 2 misafir)   Forum Yöneticisi - Forum Yöneticisi - Forum Yardımcısı - Bölüm Yardımcısı
  Çevrimiçi üyeler: Yok
  Buradaki veriler son 10 dakika içerisinde etkin olan ziyaretçilere aittir.
  Tüm çevrimiçi kullanıcıları göster.
Kullanıcı Adı:     Şifre:        
Herkese Açık Forum Herkese Açık Forum Sadece Üyelere Açık Forum Üyelere Açık Forum Sadece Özel Yetkilere Sahip Üyelere Açık Forum Özel Forum
Sadece Yöneticilere ve Yardımcılara Açık Forum Yardımcılara Açık Forum Sadece Yöneticilere Açık Forum Yöneticilere Açık Forum Kapalı Forum Kapalı Forum

Forum Yazılımı:   php Kolay Forum (phpKF)  ©  2007 - 2012   phpKF Ekibi

Askeri Mevzuat


Portal Mobil RSS